ศิลปะปูนปั้นอันงดงาม @วัดทรายขาว อ.พาน

“วัดทรายขาว ” ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ติดถนนพหลโยธิน สายเชียงราย-พะเยา เป็นวัดมหานิกาย เริ่มก่อสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2400โดยมีพ่อหนานอริยะ-แม่มัง ได้พาญาติพี่น้องอพยพครอบครัวจากบ้านเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ริมลำห้วยทรายขาวตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยทรายขาว” ต.แม่หนาด อ.พาน จ.เชียงราย จนถึงพ.ศ. 2436 พ่ออุ้ยตา-แม่อุ้ยป้อ อริยะมั่ง เป็นบุตรพ่อหนานอริยะ-แม่มั่ง เป็นผู้มีฐานะดีได้เสียสละกำลังทรัพย์เป็นผู้นำย้ายวัดทรายขาวมาตั้งที่อยู่ ปัจจุบัน

บริเวณใกล้ๆกันยังมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว เป็นจุดพักรถ แช่น้ำร้อน และแหล่งพักผ่อนของผู้สัญจรไปมา

http://www.chiangraifocus.com/travel/show_travel.php?id=194&travel=11

วิหารนี้สร้างครอบวิหารเดิมเริ่มก่อสร้างวันที่ ๑ พฤศจิการยน พ.ศ.๒๕๔๓ ด้วยเงินทุนของวัดและของผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ดำเนินการก่อสร้าง

โดยคณะกรรมการวัดทรายขาว ซึ่งมีกำนันวุฒิ นราดุลย์ เป็นประธานกรรมการออกแบบคำนวนโดย กำนันวุฒิและคุณมีชัย นราดุลย์ และได้ร่วมบริจาค

สมทบทุนเป็นเงินสิบล้านบาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่

คุณพ่อกำนันหมื่นชัย นราดุลย์ , คุณแม่บัวเขียว นราดุลย์ ,คุณศรีสกุล นราดุลย์ ,คุณบัวลอย สุขเกษม ,คุณบัวนาค นราดุลย์,คุณอำพร จันทรเขต,

คุณครูนภา ชัยมงคล,คุณวาณีย์ สุขไสบูลย์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส