กำหนดการจัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๒

การจัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี  ๒๕๖๒ 
(กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุ
ทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๒    

ระหว่างวันที่   ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ   สวนตุงและโคมนครเชียงรายและวัดพระแก้ว    

************************

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงร

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
– ตัวแทนของชุมชนโรงเรียนและวัด จัดทาซุ้มพุทธบูชา จานวน ๔ ซุ้ม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือจัดทาซุ้มของชุมชน ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภ
คม ๒๕๖๒ (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖) ณ สวนตุงและโคมนครเชียงร
เวลา ๑๐.๐๐ น.
– ตัวแทนของชุมชนโรงเรียนและวัด จัดทาซุ้มตกแต่งซุ้มตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อน้อมราลึกถึง ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา
เวลา ๑๗.๐๐ น.
– รับรายงานตัวชุมชนเพื่อรับมอบใบประกาศเกียรติคุณครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่าง
– รับรายงานตัวชุมชนร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนเป็นพุทธบูชา
เวลา ๑๗.๓๐ น.
– พุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย และชมการจัดซุ้มพุทธประวัติของชุมชนโรงเรียนและวัดในเขตเทศบาลฯ เนื่องในวันวิสาขบูชาและรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๘.๐๐ น.
– ประธานในพิธีและผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาสบริเวณมณฑลพิธี
เวลา ๑๘.๑๕ น.
– ตัวแทนชุมชนและส่วนราชการต่างๆ และผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนเป็นพุทธบูชา
เวลา ๑๘.๓๙ น.
– ประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่างของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จานวน ๖๔ ชุมชน
– ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณ ประจาปี ๒๕๖๒
– การฟ้อนของชุมชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล
– พิธีกรสงฆ์ อาราธนาธรรม
– การแสดงปาฐกถาธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
– พิธีกรสงฆ์อาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์ ๙ รูป สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
– ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถา
– พิธีกรสงฆ์กล่าวคาถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้าพระพุทธมนต์
– พระสงฆ์นา ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมเวียนเทียนรอบพระสารีริกธาตุ
เวลา ๑๙.๐๐ น.
– ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะศรัทธา และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาสจนแล้วเสร็จ
– เสร็จพิธี

วันเสำร์ที่ ๑๘ พฤษภ
คม ๒๕๖๒ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ) ณ วัดพระแก้ว
เวลา ๐๖.๓๐ น.
– พิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรสงฆ์นาสวดมนต์ไหว้พระ / อาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล
– พระสงฆ์ ๙ รูป สวดถวายพรพระ (สวดพาหุง)
– ประธานในพิธี กล่าวคาถวายข้าวมธุปายาสแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
– ถวายข้าวมธุปายาสและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– ฟังพระธรรมเทศนา/เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
– เสร็จพิธี
**********************************
หมายเหตุ
– กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
– การแต่งกายชุดขาวหรือชุดพื้นเมือง
ขอบคุณข่าว / ภาพ ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย 053-711333 ต่อ704   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม

น้ำหวานรถเช่า รถเช่าเชียงราย