งานพิธีแห่ไม้ค้ำสรี (ไม้ค้ำโพธิ์) เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ 12 เมษายน 2562

กําหนดการ
งานพิธีแห่ไม้ค้ำสรี (ไม้ค้ำโพธิ์) วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
ณ พุทธสถานพระธาตุวังซาง ชุมชนน้ำลัด ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียง

*************************************************
เวลา ๑๓.๐๐ น.
– ขบวนแห่ไมค้้ําสรี (ไม้ค้ําโพธิ์) ทุกคณะพร้อมกัน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
เวลา ๑๔.๐๐ น.
– เคลื่อนขบวนแห่ไม้ค้ําสร (ีไม้ค้ําโพธิ์) จากสวนตงและโคมนครเชียงรายไปตามถนนธนาลัยถึงสี่แยกประตูเชียงใหม่
เวลา ๑๖.๐๐ น.
– ขบวนแห่ไมค้้ําสรี (ไม้ค้ําโพธิ์) ทุกคณะพร้อมกัน ณ ทางขึ้นพุทธสถานพระธาตุวังซาง และเคลื่อนขบวนไม้ค้ําสรขีึ้นไปจัดรูปขบวนเพื่อถวายไม้ค้ําสรีบริเวณลานต้นศรีมหาโพธิ์
– ชุมชนต่าง ๆ นําไม้ค้ําสรีไปค้ําต้นศรีมหาโพธิ์เรียงตามลําดับ
เวลา ๑๖.๓๐ น.
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนประกอบพิธีบูชาถวายท้าวทั้งสี่ ณ บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์

พิธีทางศาสนา

– พระสงฆ์จํานวน ๙ รูป พรอมกัน ณ มณฑลพิธี
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะต้นศรีมหาโพธิ์และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรสงฆ์กล่าวนําคําบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ในพิธีให้ศลี
– พิธีกรสงฆ์อาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์เจรญพระพ ิ ุทธมนต์
– พิธีกรสงฆ์กล่าวคําถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
– ประธานในพิธีและแขกผมู้เกี ียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณคณะสงฆ์คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนจากทุกชุมชน
– พระสงฆ์อนุโมทนาพิธี
– ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน รดน้ําต้นศรีมหาโพธิ์
– ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกันจัดขบวนแห่ผ้าห่มและสรงน้ําพระธาตุวังซาง
– เสร็จพิธี
**********************************
หมายเหตุ
– กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
– การแต่งกายชุดขาวเข้าวัด ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ

สอบถามเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย  053-711333 ต่อ704

—————————–

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
http://www.chiangraifocus.com/ข่าว/6293/งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง-จ.ศ.-๑๓๘๑-วันที่-12-13-เมษายน-2562-นี้

ขอบคุณข่าว / ภาพ ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม

น้ำหวานรถเช่า รถเช่าเชียงราย