วัดหิรัญญาวาส อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วัดหิรัญญาวาส เดิมชื่อ “วัดเหมืองแดงน้อย” ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา เดิมหมู่บ้านเหมืองน้อยใช้สถานที่ประกอบศาสนพิธีร่วมกับวัดป่าซางงาม (ปัจจุบันเป็นฌาปนสถานป่าซางงาม) ต่อมาได้ร่วมกันสร้างวัดใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2505 มีชาวบ้าน 40 หลังคาเรือน โดยการนำของนายใจ๋ นาใจ ผู้ใหญ่บ้าน นายต่อม ทำตาน เป็นไวยยาวัจจกร นายต๋า มั่นคงคำ เป็นมรรคทายก ได้รับการบริจาคที่ดินจาก พ่อหมา นายใจ อินต๊ะ นายสิงห์ นายต๋า มั่นคงคำ ได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะขึ้น โดยมี พระคำอ้าย ปัญโญ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2515 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2513 และได้ทำการผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546

“พระลักแล” เป็นพระพุทธรูปศิลปะพม่าพระพุทธรูปที่สามารถเหลียวหน้าตามผู้ชมทุกด้าน ไม่ว่าจะมองพระพุทธรูปด้านใดพระจะมองตามทุกด้าน พระพุทธรูปองค์นี้ได้นำมาจากเมืองพุกาม (ประเทศพม่า) จะตั้งอยู่ด้านในพระวิหารวัด นอกจากพระเจ้าลักแลแล้วยังมีหัวใจของพระเจ้าสิงห์สานชนะมารทำจากเงินแท้บริสุทธิ์ ประสาทเงิน และปลียอดฉัตรพระธาตุสลีศรีจอมเงิน เข้าไปนมัสการได้เมื่อมาที่วัดแห่งนี้…

ติดตามเพิ่มเติม : เที่ยวแบบสบาย